Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Daniel

Obsah

 

Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, 330 05 Dobříč 84

 

Školní  řád

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

 

 1. Žák má právo:
 1. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 2. vyjadřovat se ke všem záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se jej osobně týkají; svůj názor musí vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
 3. na přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální vývoj; má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
 4. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy
 5. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy
 6. na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole; každý úraz nebo vznik škody, k nimž došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy

 

 

 1. Žák je povinen:
 1. řádně, pravidelně a včas podle rozvrhu hodin docházet do školy a účastnit se činností organizovaných školou; docházka do ŠD a do zájmových kroužků je pro zařazené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
 2. dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 3. podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování
 4. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 5. se ve škole chovat slušně k dospělým i k žákům školy, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob
 6. nosit učebnice a školní potřeby dle rozvrhu hodin a dle pokynů učitele; s učebnicemi zacházet šetrně
 7. udržovat své místo, třídu i okolní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
 8. chránit zdraví své i svých spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholu, užívání škodlivých látek); není povoleno přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost žáků nebo ohrožují jejich bezpečnost a zdraví a věci cenné, které by mohly být předmětem zcizení, včetně větších částek peněz
 9. mít během vyučovacích hodin vypnutý mobilní telefon; škola neurčuje místa na odkládání mobilních telefonů – za mobil si ručí žák sám

 

 

 

 

3.   Zákonní zástupci žáků mají právo:

a)   být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte

b)  vyjadřovat se ke všem záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se týká jejich dítěte

c)   na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte

d)  volit a být voleni do školské rady

 

4.   Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
 5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování: zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka písemně na omluvném listu v notýsku nebo v ŽK. V odůvodněných případech může škola požadovat prostřednictvím zákonného zástupce lékařské potvrzení dokládající nepřítomnost žáka. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka třídní učitelku písemně nebo telefonicky o jeho uvolnění.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

A.  Režim činnosti ve škole

 1. Vyučování začíná v 7:30, končí ve 12:15 po 5. vyučovací hodině. Odpolední vyučování
  je jednou v týdnu, odpolední výuka začíná ve 13:30 a končí ve 14:15. Polední přestávka trvá od 12:15 do 13:30, do budovy školy je vstup umožněn ve 13:00.  Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6:30, zahájení ŠD. Během vyučování je zamčena. Žáci přicházející do školy v průběhu vyučování (zaspal, u lékaře…) zazvoní u vchodu do budovy a vyčkají příchodu školnice nebo vyučujících.
 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je hlavní přestávka v délce 30 minut.
 4. Po příchodu do budovy se žáci v šatně přezují, odloží si svršky a odcházejí do tříd. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově podle zvláštního přehledu dohledů.
 6. Během přestávek si žáci připravují pomůcky na další hodinu, mohou si dojít na WC, o velké přestávce svačí.
 7. Cvičební úbory se ukládají v šatně u tělocvičny, kde se na hodiny TV žáci převlékají.
 8. Po skončení vyučování žáci společně pod vedením učitele odcházejí do šatny a odtud po přezutí domů. Během polední přestávky je zakázáno zůstávat ve třídách nebo se do nich vracet nebo se pohybovat po škole. V době mimo vyučování může žák pobývat v budově pouze jako účastník ŠD nebo zájmového kroužku.

  

B.  Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není ped. pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při akcích konaných mimo budovu školy nesmí na 1 osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
 5. Součástí výuky je také výuka plavání ve 2., 3. nebo 4. ročníku. Zúčastňují se ho pouze žáci zdravotně způsobilí.

 

 

C.   Zaměstnanci školy

 1. Pedagogové se ve své práci řídí Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských  zařízení.
 2. Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.
 3. Pedagogové konají dohled nad žáky ve škole před vyučováním, o velké přestávce, po vyučování, při přechodu žáků do šaten a v ŠD podle zvláštního rozvrhu dohledů. Do tělocvičny, na hřiště TJ vcházejí žáci pouze s vyučujícím. O malých přestávkách vykonávají učitelky dohled ve svých třídách.
 4. Učitelé věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření žáků, zpráv o vyšetření v PPP a sdělení rodičů o žákovi. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu a chování žáka prostřednictvím sešitů, notýsků, ŽK a na třídních schůzkách s rodiči.
 5. Při úrazu žáka ve škole nebo na školní akci zajistí vyučující první pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí ředitelku, informuje zákonné zástupce a zajistí sepsání záznamu o školním úrazu.

 

 

D.  Stravování

 

1. Ve škole není školní stravování. Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno
       v jídelně ZD Dobříč.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není povoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo dozoru.
 4. Žáci nesmí sami otevírat okna, nesmí manipulovat s vypínači a elektrickými přístroji.
 5. Po dobu vyučování nesmí žák sám opustit školní budovu. Žáci mohou být během vyučování uvolněni k lékaři apod., jen pokud si je zákonní zástupci osobně vyzvednou ze školy nebo písemně oznámí odchod žáka ze školy.
 6. Při zahájení školního roku, na počátku 1. vyučovací hodiny TV, VV a PČ, před odchodem na prázdniny, před vycházkami, výlety, plaveckým výcvikem jsou žáci prokazatelným způsobem poučeni o zásadách bezpečného chování, o poučení provede učitel záznam do třídní knihy.
 7. V budově školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, zákaz ponechávat peníze a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních a přes noc ve škole.
 8. Budova školy se během vyučování zamyká.
 9. Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně přestávek, pobytu v ŠD a v zájmových kroužcích.
 10. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností v rámci svých možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění informují okamžitě rodiče žáka.

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který škodu způsobil.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Nenosí do školy věci cenné včetně větších částek peněz.
 3. Žáci 1. ročníku učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků jsou povinni učebnice a učební texty do konce školního roku v odpovídajícím stavu vrátit. Během školního roku jsou povinni o takto propůjčený majetek školy řádně pečovat a chránit jej před ztrátou a poškozením.

 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno pedagogy podle §§ 16–19, 31, 51, 52 školského zákona č. 561/2004 Sb. a dle §§ 14-17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Zásady při hodnocení
 1. Hodnocení musí být prováděno během aktivit žáků co nejčastěji, aby poskytlo přesný, spravedlivý a reprezentativní obraz schopností a vývoje žáků.
 2. Hodnocení je zaměřeno na to, co žák umí a v čem se projevuje pozitivně, nikoli na to, v čem dosud chybuje. Učitel žáky pozoruje při plnění úkolů a při známých činnostech, kdy žáci mají mnoho příležitostí k prokázání svých znalostí a dovedností. Nelze spoléhat jen na zkoušení a známkování.
 3. Žák je porovnáván sám se sebou, se svým předchozím výkonem, aby si utvořil obraz o svých pokrocích.
 4. V hodnocení nejsou žákovi sděleny jen informace o jeho znalostech a dovednostech, ale i o postojích a jejich změnách.
 5. Je důležité, aby byl žák častěji zaměstnán úkoly a činnostmi, u nichž sám pozná, že je vyřešil správně. Žákovi má být dána příležitost vyjádřit své sebehodnocení.
 6. Učitel musí:
  • respektovat každého žáka
  • věřit, že každý žák může uspět
  • být zásadový a spravedlivý
  • hodnotit individuální snahu
  • vytvářet podnětné učební prostředí
  • umožnit žákovi, aby se účastnil hodnocení své práce

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno klasifikačními stupni.

Hodnocení a klasifikace prospěchu:

 1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 2. Známka z vyučovacího předmětu nesmí v sobě zahrnovat hodnocení žákova chování.
 3. Klasifikujeme jen to, co jsme žáky naučili, žáci mají mít možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
 4. Při klasifikaci učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
 5. Učitel hodnotí a do klasifikace promítá práci s chybou (žák chybu samostatně najde a opraví; najde chybu po upozornění a samostatně opraví; chybu nenajde, ale po poukázání opraví nebo opraví s dopomocí)
 6. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky písemných prací do 1 týdne.
 7. Kontrolní práce a zkoušky učitel rozvrhne rovnoměrně na celý školní rok, v 1 dni se může psát jen jedna taková zkouška.
 8. Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků s vývojovou poruchou učení volí učitel takové formy a druhy zkoušení, na něž nemá porucha negativní vliv. Učitel u těchto žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu.
 9. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky projevů, výkonů a výtvorů.
 10. Při určování klasifikačního stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasif. období, stupeň klasifikace se neurčuje na základě průměru klasifikace za určité období.
 11. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito klasifikačními stupni:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 

 

 

 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 • předměty s převahou teoretického zaměření,
 • předměty s převahou praktických činností a
 • předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

 

Převahu praktické činnosti má v základní škole pracovní vyučování.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

 

 1. Celkový prospěch žáka na vysvědčení je vyjádřen stupni:
  1. prospěl(a) s vyznamenáním
  2. prospěl(a)
  3. neprospěl(a)
  4. nehodnocen(a)

 

 

 

 

Žák je hodnocen stupněm

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

 

 

 

Hodnocení a klasifikace chování:

 1. Ředitelka školy může žákovi po projednání v ped. radě udělit pochvalu ředitelky školy nebo jiné ocenění za mimořádný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Udělení pochvaly oznámí zákonnému zástupci žáka zápisem do ŽK nebo do notýsku žáka, zaznamená ji do katalogového listu žáka a na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.
 2. Třídní učitelka může žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu třídní učitelky nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Udělení pochvaly oznámí zákonnému zástupci žáka zápisem do ŽK nebo do notýsku žáka, zaznamená ji do katalogového listu žáka a na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.
 3. Za pěknou práci v hodinách, za snahu v kratším časovém úseku se uděluje pochvala, která se využívá jako motivační prvek. Zaznamená se do ŽK nebo do notýsku.
 4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 1. poznámku o nevhodném chování – předchází ostatním výchovným opatřením, slouží hlavně jako informace pro rodiče. Poznámka musí být jasná, stručná, bez emocí.
 2. napomenutí třídního učitele – za občasné zapomínání, drobnější, méně časté přestupky, o kterých již byl proveden informativní zápis do ŽK nebo do notýsku. O udělení rozhoduje třídní učitel, zákonné zástupce žáka informuje zápisem do ŽK nebo do  notýsku,  provede záznam do katalogového listu žáka.
 3. důtka třídního učitele -  za opakované zapomínání, za opakující se drobnější kázeňské přestupky (napomenutí TU bylo neúčinné), za kázeňský přestupek, který je nutné z výchovných důvodů potrestat tímto způsobem. O udělení rozhoduje třídní učitel, neprodleně informuje ředitelku školy. Zákonné zástupce žáka informuje zápisem do ŽK nebo do notýsku, provede  záznam do katalogového listu žáka.
 4. důtka ředitelky školy – za soustavné zapomínání, za drobnější opakované kázeňské přestupky, kdy veškerá výchovná opatření a jednání s rodiči selhala a za závažný kázeňský přestupek. Důtku ředitelky školy lze uložit pouze po projednání v ped. radě.(V případě, že se žák dopustí závažného kázeňského přestupku a je nutné řešit situaci okamžitě, je svolána mimořádná ped. rada, která přestupek žáka projedná). Ředitelka školy provede zápis do ŽK nebo do notýsku žáka a udělí důtku žákovi ve třídě. Informuje zákonné zástupce žáka a provede záznam do katalogového listu žáka.
 1. Klasifikace chování na vysvědčení:
 1. stupeň 1 (velmi dobré) – žák uvědoměle dodržuje třídní pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle a snaží se své chyby napravit.
 2. stupeň 2 (uspokojivé) – chování žáka je v podstatě v souladu s třídními pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustil se závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků a předcházející výchovná opatření byla neúčinná, žák je však částečně přístupný výchovnému působení.
 3. stupeň 3 (méně uspokojivé) – žák se dopouští opakovaně závažných přestupků proti pravidlům chování a proti ustanovením školního řádu. Přes udělená výchovná opatření se dopouští dalších podobných přestupků, není přístupný výchovnému působení.
 4. Návrh na snížený stupeň z chování podává pedagogické radě třídní učitel, o snížené známce z chování po projednání rozhoduje ředitelka školy. Ta pak za účasti třídní učitelky informuje  rodiče žáka.

 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení:

Klasifikace chování

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími ve třídě. O klasifikaci rozhoduje řed. školy po projednání v ped. radě.
 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu a třídních pravidel chování.
 3. Součástí celkového hodnocení chování žáka včetně klasifikace na vysvědčení je i chování žáka na mimoškolních akcích.
 4. Při klasifikaci žáka se přihlíží k věku a sociální vyspělosti žáka.
 5. Postihování žáka za chování mimo školu je nepřípustné. Přesto je nutné o nevhodném chování žáka mimo školu s rodiči hovořit a být jim nápomocni v řešení, pokud o takovou pomoc projeví zájem.

 

Klasifikace prospěchu

 1. Učitel výrazně hodnotí a promítá do klasifikace vědomosti, dovednosti, postoje, práce s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost.
 2. Podklady pro hodnocení získává učitel zejména:
  • soustavným pozorováním žáka
  • sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku
  • různými druhy písemných, ústních, grafických, praktických zkoušek a testů
  • celkovou analýzou výsledků činností žáka, doplněnou o další informace, které učitel získá z rozhovorů s žákem, s rodiči, s ostatními vyučujícími, s pracovníky PPP
 3. Učitel je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka.

 

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. Klasifikace a hodnocení těchto žáků je upraveno podle výsledků z vyšetření v PPP  a podle pokynů pracovnic PPP.
 2. Žák je po domluvě s rodiči klasifikován číslicí nebo slovně.
 3. Při slovním hodnocení se uplatňují Zásady při hodnocení upravené v oddíle V.
 4. Při převodu slovního hodnocení na známku se použije tato stupnice:

1 – ovládá bezpečně

2 – ovládá

3 – v podstatě ovládá

4 – ovládá s obtížemi

5 – neovládá

 

 

Školská rada projednala a schválila dne 15. června 2015

 

 

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 28. srpna 2015.
Tímto dnem nabývá školní řád účinnosti. Současně se ruší předchozí znění školního řádu ze dne 27. 8. 2014.

 

                                                                                        Mgr. Anna Dyková, ředitelka školy